New (Matki i córki) Author Ałbena Grabowska

Matki i córkiUwaga To nie jest The Gnostic Religion lektura dla wraiwych os b Bardzo poruszaj ca i trudna Miejscami wstrz saj caNastawi am si na co zupe nie innego ale po pierwszej zmianie narratorki babcia odzywa si z za wiat w wiedzia am e nie zrezygnuj Po kr tce jest to historia pewnej dziewczyny kt ra ca e ycie pr buje pozna swoje korzenie i odpowiedzie sobie na pytanie Gdzie si podziali wszyscy ojcowie z jej rodziny Pojawiaj si tragiczne sceny z ycia na Syberii przera aj ce opowiadania z obozu koncentracyjnego w tki reali w ycia w powojennej Polsce oraz bardziej wsp czesne rozmy Computational Molecular Biology: An Algorithmic Approach (Computational Molecular Biology) lania Lilki Autorka w ciekawy spos b por wnuje sytuacj bohaterek do historii znanych z mitologii greckiej Bardzo spodoba mi si fragment o Czerwonym Kapturku Historia prowadzona jest z a czterech perspektyw i opowiedziana przez cztery kobiety Bardzo polecam audiobook poniewa wraz ze zmian narratorki zmienia si osoba czytaj ca Trudno mi oceni t ksi k Jest tajemnicza troch popl tana czasem niezrozumia a My e zostanie mi w g owie na d ugo Rzadkie pomieszanie wra e po Mocktails lekturze ksi ka jest dobra a jednocze nie irytuj ca Tre czyli historie kobiet z czterech pokole jest przemyana i perfekcyjnie rozpisana na g osy prababki Marii babki Sabiny matki Magdaleny i najm odszej obecnie czterdziestoletniej Lili J zyk powie ci jest precyzyjny s ownictwo bogate styl czy w sobie elegancj z pomys owo ci skojarze i bezpo rednio ci w wyra aniu spostrze e i emocji nawet tych bardzo dosadnych Ju za sam j zyk podziwiam autork co nie zdarza mi si w stosunku do polskich pisarzy zbyt cz sto W ka dym razie cho by z tego powodu z pewno ci zabior si pr dzej czy p niej za ektur jej sagi o Winnych od dawna czekaj cej na czytnikuA teraz s w kilka o moich zastrze eniach Przy czytaniu o prze yciach dw ch kobiet sybiraczki Marii i wi niarki Ravensbr ck Sabiny nie mog am si wyzby wra Enia E W Epatowaniu Szczeg Ami Ich e w epatowaniu szczeg ami ich os w posun a si autorka ciut za daleko e w gruncie rzeczy prawd historyczn o piekle na ziemi podporz dkowa a wiarygodno ci zaplanowanej przez siebie fabu y jej g wnemu przes aniu Podobnie instrumentalnie cho bez wnikania w historyczne detale potraktowa a drog do macierzy stwa Magdaleny W wiecie matek i c rek A beny Grabowskiej wielce irytuj cym elementem s m czy ni przez swoj nieobecno zast powalno przez swoj pod o i niepotrzebno W yciu przodki Lili tylko rosyjski yd komunista Aleksji Rywlin i stary niemiecki filozof J rgen Vogler odegrali pozytywn aczkolwiek przemijaj c epizodyczn rol Z kolei sam Lili wyrugowanie z historii jej rodziny m czyzn doprowadzi o niemal na skraj obsesji Pr by wyja nienia okoliczno ci jak do tego dosz o czyli odtworzenie skrz tnie skrywanej przed ni przesz o ci matki babki i prababki sta o si konieczno. Prababka babka matka i córka zmagają się z przeszłością Maria podążyła za mężem zesłańcem na Sybir Sabina była więźniarką obozu koncentracyjnego Ravensbrück przebywała na bloku gdzie dokonywano eksperymentów medycznych na kobietach Magdalena straciła ukochanego i samotnie wychowywała córkę w PRL u Lila żyje z piętnem dziecka niekochanego i uwi. Ci aby mog a zrozumie sam siebie To w efekcie nara a j na oskar enie ze strony jednego z jej partner w o egoizmTajemnice rodzinne cz sto goszcz w iteraturze Osobowo Lili zosta a ukszta towana przez zmow milczenia babi ca jak czasami nazywa swe przodkinie kt re ma za osoby osch e niezdolne do mi o ci Jest dla mnie w takiej ocenie przekonuj ca Tymczasem Ci Ar Gatunkowy ci ar gatunkowy kt re je do milczenia sk oni wydaje mi si paradoksalnie zupe nie nieprzystawalny do efekt w jakie zamierza y osi gn W tym sensie eksponowanie ich osobistych tragedii uznaj za ryzykowny zabieg BWWM (Interracial Romance BWWM African American Multicultural Romance) *2 (Interracial Romance BWWM African American Multicultural Romance) *2: Billionaires Secret Baby (BWWM Secret Baby Romance Contemporary Romance) literacki irytuj cy co nie znaczy e nudny Na pocz tku wydawa o mi si e nic z tego nie b dzie Dziwnie mi si czyta o Przekombinowane jakie to by o wszystko Ale z czasem naprawd si wciagn amNie jest to atwa ksi ka bo porusza wiele trudnych okrutnych temat w zsy ki obozy koncentracyjne mier do wiadczenia na wi niach gwa t niechciane macierzy stwo to tylko cz a jednocze nie ci ko z niej zrezygnowa I siedzi si tak i czyta kolejn stron z zadum troch z przera eniemCzy polecam Nie wiem Ci ko poleca takie okrutne ksi ki A z drugiej strony ja nie a uj e przeczyta amSami zdecydujcie Matki i c rki to nowa powie A beny Grabowskiej znanej mi dzy innymi z zekrenizowanego ostatnio Stulecia Winnych Przyznam e ksi ka ju na pierwszy rzut oka mnie zaciekawi a nie tylko opisem przede wszystkim pi kn symboliczn ok adk S na niej bowiem r e pi kne delikatneecz z kolcami odzwierciedlaj dusz kobiety a to one s bohaterkami tej opowie ci Cztery niezwyk e osobowo ci i ich historie kt re edzimy na kartach ksi kiNa uwag zas uguje wietny styl autorki oraz to w jaki spos b prowadzi opowie Historie kobiet przedstawione s z perspektywy czterech r nych postaci Jednak zapadaj one to w jaki spos b prowadzi opowie Historie kobiet przedstawione s z perspektywy czterech r nych postaci Jednak zapadaj one w pami nie odczu am tych przeskok w mi dzy opowie ciami wr cz p yn am wraz z bohaterkami Podoba y mi si te zmiany klimatu ze wsp czeno ci przenosimy si w dawne dzieje Poczucie nostalgii towarzysz o mi podczas ektury ale mimo tego by a w pewien spos b przyjemna My African Literature: Overview and Bibliography l e ka da kobieta i nie tylko powinna j przeczyta Postaci przedstawione w Matkach i c rkach to kobiety kt re wyj tkowo mocno do wiadczyos Najstarszej z nich przysz o opu ci rodzinne strony i wyruszy na zes anie na Syberi Jej c rce r wnie nie by o atwo prze y a prawdziwe piek o w obozie Ravensbruck Na szcz cie uda o si prze y i wr ci do kraju Tutaj w czasach PRL swoje osy przedstawia trzecia z postaci natomiast najm odsza z nich Lila to ju wsp czesna opowie Najbardziej w a nie polubi am t bohaterk Lila d y od poznania prawdy a my wraz z ni Nie mo na oderwa si od kart ksi ki tak ogromna jest ch poznania prawdy Odkrycia g boko ukrytej tajemnicy kobiet oraz powod w nieobecno ci w ich rodzinie m czyzn Kłanego w tajemnice Każda z nich mierzy się z macierzyństwem w innych okolicznościach i dla każdej jest to doświadczenie przełomowe W domu bez mężczyzn kłębią się sekrety niewyjaśnione historie opowiadane przez żywych i martwych Pod wpływem tych opowieści najmłodsza z bohaterek zastanawia się jakie dziedzictwo przekaże swoim dzieciom Próbuje pozna. .